Behandling av SIADH

Vid SIADH bör i första hand bakomliggande orsak behandlas. Underliggande sjukdom diagnostiseras och behandlas, läkemedel som kan ha utlöst hyponatremin sätts ut.

Hyponatremi vid lindriga symtom behandlas i första hand med vätskerestriktion och innebär att intaget av vätska kan begränsas till ≤ 1 liter/dygn. Vid svåra/allvarliga symtom vårdas patienten på intensivvårdsavdelning och behandlas med hyperton koksaltlösning i dropp. Då vätskerestriktion inte fungerar eller är omöjlig att genomföra kan annan behandling övervägas t.ex. vasopressinreceptor antagonist.

Om du arbetar inom sjukvården kan du klicka här för att läsa mer.

Referens:
  1. http://www3.svls.se/sektioner/endokrin/documents/ Vardprogram_hyponatremi_110913.pdf
    Svenskt vårdprogram för hyponatremi 2012