Vad är hyponatremi?

Hyponatremi är ett medicinskt tillstånd där natriumhalten i serum är lägre än 135 mmol/L och det är den vanligaste förekommande elektrolytrubbningen. Normalt är natriumhalten 135-145 mmol/L.

Klassifikation:

A. Hyponatremi klassificeras utifrån vätskebalansen i kroppen:

 1. Hypovolem: Undervätskad till följd av vätskeförluster via njurarna t.ex. diuretika eller förluster via mag-tarmkanal, t.ex. kräkningar/ diarréer. Här föreligger en kombinerad salt- och vattenbrist, dock är saltbristen större.
 2. Hypervolem: Övervätskad på grund av t.ex. hjärtsvikt, leversvikt eller njursvikt. Vattenmängden i kroppen (extracellulärt) är väsentligt mer förhöjd än saltmängden vilket ger en relativ hyponatremi.
 3. Euvolem: Varken under- eller övervätskad, men lätt ökad mängd vatten i kroppen (extracellulär volym) utan saltbrist. Orsakas oftast av SIADH (se under rubriken” Vad är SIADH”), grav brist på sköldkörtelhormon eller binjurebarksvikt.

B. Hyponatremi klassificeras också utifrån hur snabbt den uppkommit:

 1. Akut hyponatremi:<48 timmar mellan symtomstart och diagnos
 2. ”Kronisk” hyponatremi:>48 timmar mellan symtomstart och diagnos.1

I detta fall hänvisar ”kronisk” till tiden från start av symtom och inte till att tillståndet kommer kvarstå.

Konsekvenser av hyponatremi

Hyponatremi är den vanligaste elektrolytrubbningen bland patienter som sjukhusvårdas och är associerad med försämrad prognos. Vid hyponatremi (S-Na <125mmol/L) ses ofta en förlängd sjukhusvistelse med högre vårdkostnader.

Symptom

Graden av hyponatremi och hur snabbt den utvecklas är avgörande för prognos och symptom. De svåraste fallen av hyponatremi utvecklas akut och kan orsaka hjärnödem som ger neurologiska symptom som kramper och koma och kan till och med leda till döden. Dessa patienter kräver akut korrigerande behandling. Den vanligare kroniska hyponatremin är för det mesta lindrig och kan ge symptom som minnesstörningar, ostadig gång samt koncentrationssvårigheter.

Sjukdomstyp Symptom

Huvudvärk
Muskelkramp
Trötthet
Anorexi

Milda symptom

Illamående
Förvirring
Desorientering
Motoriska störningar
Dåsighet

Måttliga symptom

Kräkningar
Epileptiska anfall
Koma
Hjärnskada
Andningsstillestånd
Hjärnstamsinklämning
Död

Svåra symptom

Orsaker

Akut hyponatremi inträffar ibland hos sjukhusvårdade patienter och vanlig orsak kan vara tillförsel av saltfattiga vätskor i samband med operation.

Vanliga orsaker till kronisk hyponatremi är tiaziddiuretika och SIADH (se under ”Vad är SIADH”). Hos äldre patienter med flera bakomliggande sjukdomar är det vanligare med en kombination av orsaker där läkemedelsbehandling ofta är bidragande.

Referenser
 1. Ellison DH, Berl T. Clinical practice . The syndrome of inappropriate antidiuresis. N Engl J med. 2007; 356(20)2064-72.
 2. http://www3.svls.se/sektioner/endokrin/ Svenskt vårdprogram för hyponatremi 2012
 3. Wald R, et al. Arch Intern Med.2010;170(3):294-302.
 4. Renneboog B, et al. Am J Med 2006; 119: 71–78.
 5. Gill G, et al. Clin Endocrinol 2006; 65: 246 – 249.
 6. Sherlock M, et al. Postgrad Med J 2009; 85; 171–175.