Crohns sjukdom - Behandling

Behandlingen vid Crohns sjukdom har som mål att framkalla remission och bevara uppnådd remission. Dessutom kan tillskott av näringsämnen behövas.

Steroider: Har visat sig effektiva i det kortsiktiga perspektivet för att framkalla remission. Steroider används inte i underhållsbehandling pga. bristande effekt i kombination med hög biverkningsrisk.

Aminosalicylsyror: Betraktas som säkra, men med ganska dålig effekt vid Crohns sjukdom. Trots denna profil betraktas aminosalicylsyror som ett förstahandsmedel, särskilt i sjukdomens lindrigare former.

Antibiotika: Specifika antibiotika prövas ofta vid Crohns sjukdom som ett andrahandsmedel i lindriga fall, ofta i kombination med andra läkemedel.
Immunosuppressiva medel: Betraktas som effektiva, särskilt i underhållsbehandling. Pga. en tydligare risk för svåra biverkningar ses immunmodulerande medel som ett tredjehandsmedel.

Adacolumn®-aferes: Är en ny och unik, icke-farmakologisk metod vid Crohns sjukdom. I stället för att administrera ett läkemedel minskar Adacolumn®-aferessystemet den pågående inflammationen genom att adsorbera överaktiverade vita blodkroppar från blodomloppet, och därigenom minska den inflammatoriska belastningen, utan den risk för biverkningar som uppstår genom läkemedel. Se Adacolumn.

Kirurgisk behandling: Hos cirka 50% av patienterna med Crohns sjukdom krävs förr eller senare ett kirurgiskt ingrepp. Genom den senaste tidens framsteg inom behandlingen av Crohns sjukdom antar man att antalet patienter i behov av kirurgi kommer att minska. Dessutom har en mer försiktig kirurgisk teknik utvecklats som erkänner värdet av att spara så mycket som möjligt av magtarmkanalen.