Samsca

Behandling med Samsca®
Samtidig användning av Samsca® och andra behandlingar för hyponatremi eller andra läkemedel som ökar koncentrationen av serumnatrium rekommenderas inte.

På grund av behovet av en dostitreringsfas med noggrann övervakning av serumnatrium– och volymstatus bör behandling med Samsca® inledas på sjukhus.

Samsca® är en tablett avsedd för oral behandling där administrering helst bör ske på morgonen utan hänsyn till måltider då upptaget inte påverkas av födointag. Tabletterna får inte tuggas utan ska sväljas hela.

Behandlingen med Samsca® bör inledas med en dos på 15mg en gång dagligen. Dosen kan ökas till högst 60 mg en gång om dagen för att uppnå önskad nivå av S-Na.

Övervakning av serumnatrium för alla patienter bör inledas senast 4-6 timmar efter att behandlingen med Samsca® startats. Fortsatt kontroll minst var sjätte timme av serumnatrium- och volymstatus under de första 1-2 dagarna tills dosen av Samsca® stabiliserats.

Behandlingen förväntas pågå tills den underliggande sjukdomen behandlats adekvat eller tills hyponatremin inte längre är ett kliniskt problem.

Patienterna bör ha tillgång till vatten och kunna dricka tillräckliga mängder.

För ytterligare information se Produktresumé.

Referens
  1. SPC uppdaterad februari 2014 www.fass.se.