Samsca

Effekt och säkerhet utvärderades i studierna SALT-1 och SALT-2 1,2

  • •Studierna är identiska prospektiva, multicenter, randomiserade, dubbel-blinda och placebo-kontrollerade
  • Post-hoc analys innehållande effekt och säkerhet på 110 patienter med diagnos SIADH
  • Samsca® gav en signifikant ökning av S-Na hos patienter med SIADH (p < 0.001)
  • Samsca® gav en tidig och förutsägbar höjning av S-Na (p < 0.001)
  • Samsca® tolererades väl


Effekt av Samsca® på fysiska och psykiska symptom hos patienter med hyponatremi sekundärt till SIADH

dia1

Samsca® kan förkorta vårdtiden för patienter med hyponatremia sekundärt till SIADH

dia2

Varningar och försiktighet

  • De farmakodynamiska förutsebara och oftast rapporterade biverkningarna är; törst, muntorrhet och pollakisuri vilka förekommer hos ca 18%,9% och 6% av patienterna. Administrering av tolvaptan kan orsaka alltför snabb höjning av serumnatrium samt svår dehydrering
  • Läkemedelsinducerad leverskada har observerats i kliniska prövningar där man undersökte en annan potentiell indikation med långvarig användning av tolvaptan vid högre doser än för den godkända indikationen. För mer utförlig information se produktresumé www.fass.se
  • Leverfunktionstester bör utföras omgående på patienter som tar tolvaptan och rapporterar symtom som skulle kunna tyda på leverskada.
Referenser
  1. Schrier RW, et al. N Eng J Med 2006; 355(20): 2099-2112
  2. Verbalis JG, et al. Eur J Endocrinol 2011; 164(5): 725-732