Behandling med Pletal

100 mg x 2
Rekommenderad dos är en tablett 100 mg, två gånger dagligen. Pletal finns i blisterförpackning om 98 tabletter.

Förbered din patient för ökad compliance
Det är viktigt att ha rätt förväntningar och målsättning inför en behandling med Pletal. Flertalet patienter upplever övergående huvudvärk i samband med de första behandlingsveckorna, viket kan bero på den kärlvidgande effekten. Den positiva effekten på den smärtfria gångsträckan uppnås vanligtvis inom 3-6 månader efter behandlingsstart med Pletal. Om du förbereder patienten på detta minskar risken att han eller hon inte fullföljer behandlingen.

Inte för alla
Även om Pletal är en effektiv behandling är den inte till för alla. Pletal är kontraindicerat vid kraftigt nedsatt njurfunktion och/eller måttligt/kraftigt nedsatt leverfunktion. Personer som har kongestiv hjärtsvikt eller känd blödningsbenägenhet, instabil angina pectoris, myokardinfarkt inom de senaste sex månaderna eller kornart ingrepp under de senaste sex månaderna ska inte heller använda Pletal. De vanligaste biverkningarna är huvudvärk, diarré och onormal avföring. Se www.fass.se för samtliga kontraindikationer, interaktioner med andra läkemedel och biverkningar.

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Se avsnitt 4.8 (i produktresumé ) om hur man rapporterar biverkningar.

Läs mer om utökad övervakning och rapportering av misstänkta biverkningar på Läkemedelsverkets webbplats: www.lakemedelsverket.se.