Verkningsmekanism

Exakt hur Pletal påverkar symtomen hos claudicatio intermittens är inte helt klarlagt. Pletal och flera av de metaboliter som Pletal bildar i kroppen hämmar enzymet PDE III (fosfodiesteras III) som bryter ned cAMP (cykliskt AMP). Detta ökar nivån av cAMP i artärer och trombocyter vilket dilaterar den perifera kärlbädden och minskar trobocytaggregationen.